.. у термінології відбиваються закономірності розвитку знань про природу і суспільство
(Л. Симоненко // Культура слова. — Вип. 20, 1981)

ДОХІД — ПРИБУТОК

Часто виникають сумніви щодо правильності вживання близьких за значенням слів дохід — прибуток.
Незважаючи на виразну семантичну спільність, вони не тотожні, а при уважнішому спостереженні помічаємо, що неоднаковою є й сфера їх уживання.
Словник лексему дохід тлумачить як ‘ гроші або матеріальні цінності, одержувані державою, юридичною та фізичною особою внаслідок якої-небудь діяльності ( виробничої, комерційної, посередницької і т. ін.)’, а прибуток визначає як ‘ суму, яка складає різницю між доходом і витратами’.
У сфері економіки доходом називають ‘ кількість коштів, благ або послуг, отриманих приватною особою, корпорацією або економікою за визначений період часу’. Прибуток, за словником, — це ‘ різниця між виручкою, отриманою від продажу продукції, та певними альтернативними витратами, пов’язаними з виготовленням цієї продукції’. Подібні визначення цих термінологічних одиниць подають і фахові видання, зокрема « Економічний словник-довідник» за ред. С. В. Мочерного ( К., 1995). Тобто прибуток — це певна різниця між доходами і витратами, а дохід — це одержувані надходження. Саме тому для економічної мови природним є вживання слова дохід з прикметниками дивідендний, інвестиційний, номінальний, процентний, прихований та ін. Фахівці говорять також про дохід від акцій, дохід від цінних паперів. Прибуток може бути балансовим, бухгалтерським, чистим та ін.
Хоч сполучуваність свідчить про очевидну семантичну різницю названих слів, окремі термінологічні словники ( див. «Економічний словник-довідник» за ред. С. В. Мочерного) до однієї з чотирьох форм доходу (залежно від походження) зараховують прибуток, а прибуток визначають як ‘ одну із форм чистого доходу’. Така термінологічна невизначеність і є причиною сплутування цих лексем. І якщо в художньому стилі чи в стилі ЗМІ нефахівці цього й не помітять, то у фахових економічних текстах це може стати на заваді однозначного сприймання інформації.
Сучасна орфографічна норма рекомендує фонетичний варіант дохід.
Належність слів дохід і прибуток до економічної сфери зовсім не виключає їх активного вживання в усіх функціональних стилях мови. Сьогодні ними послуговується широке коло носіїв мови, які не завжди розрізняють значення цих слів. А втім навіть неглибока економічна обізнаність може допомогти обрати правильне слово. Джерелом такої інформації в сучасних умовах розвитку суспільства є ЗМІ, які виразно демонструють характерну лексичну сполучуваність: дохід сім’ї, дохід фірми, грошовий дохід, річний дохід, але прибуток від банківських операцій, прибуток від інвестування в економіку.
Зоряна Висоцька

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space