Н. Я. ДЗЮБИШИНА

ДРУКУЮЧИЙ ЧИ ДРУКУВАЛЬНИЙ?

У науково-технічній літературі поширені означення-терміни таких двох словотворчих типів, як друкуючий і друкувальний (тобто з формантами на -ючий та -вальний).
Сучасна мовна практика відбиває хитання щодо усталення подібних означень- термінів. У словниках, наприклад, натрапляємо на такі терміни: апарат—букводрукуючий, зварювальний, промивальний; балка—підтримуюча, підкріплююча, роз’єднувальна; валик — подавальний, снувальний, шліфувальний; ванна — фіксуюча, формувальна; вантаж — зрівноважувальний, зрівноважуючий; головка — всмоктуюча, всмоктувальна; горно — випалювальне, нагрівальне; дія — детектуюча, розмагнічувальна; шар — фільтрувальний,
фільтруючий.
Із наведених прикладів видно, що словники часто подають форми на -ючий, — вальний як рівноправні. Крім того, на вибір форми значною мірою впливає традиція слововживання, тобто закріплення в мовній практиці термінологічного значення за однією з них. Така неусталеність, безумовно, суперечить природі термінів, оскільки термін, як спеціальна назва поняття, має бути насамперед точним і однозначним. Як бачимо, літературна норма слів названого типу перебуває у стані формування.
Зважаючи на рекомендації словників і практику сучасного слововжитку, можна говорити про певні тенденції щодо усталення згаданих термінів. Зокрема, помітне намагання розрізняти їх за значенням. Прикметники на -вальний характеризують предмет не тільки за виконуваною ним дією, але й підкреслюють його призначення як знаряддя дії. Словосполучення з такими означеннями можна, як правило, замінити на сполуку з
неозначено-особовим
цементувальний, тобто агрегат, яким цементують; водопровід зрошувальний, тобто
підрядним
означальним
водопровід, яким
зрошують; механізм
реченням,
наприклад:
агрегат
навантажувальний, тобто
механізм, яким
навантажують; папір фільтрувальний, тобто папір, яким фільтрують; піч випалювальна,
тобто піч, в якій випалюють, і под.
У словосполученні із означенням на -ючий звичайно вказується ознака предмета за дією; цю конструкцію можна перетворити в підрядне означальне, означено-особове речення, пор.: агрегат цементуючий → агрегат, який цементує; водопровід зрошуючий → водопровід, який зрошує; механізм навантажуючий → механізм, який навантажує; папір
фільтруючий → папір, який фільтрує.
Такий принцип розрізнення значень українському фізичному словнику1:

зволожуючий,
зволожувальний
застосовується, зокрема, в Російсько- звукозаписывающий — звукозаписуючий,
формирующий

формуючий,
звукозаписувальний (назначение); намагничивающий — намагнічуючий, намагнічувальний (назначение); ориентирующий — орієнтуючий, орієнтувальний (назначение); увлажняющий
(назначение);
формувальний (назначение); а також у Словнику української мови2 ( хоч і не завжди послідовно): бомбардувальний — призначений для бомбардування; винищувальний — призначений для винищування кого-, чого-небудь; дощувальний — призначений для дощування; з’єднувальний — призначений для з’єднування чого-небудь; змішувальний — призначений для змішування чого-небудь з чимось.
Словам на -вальний, порівняно з означеннями на -ючий, властивий вищий ступінь абстрагування ознаки за дією. Пояснити це можна тим, що прикметники на -ючий
зберігають
дієприкметниками, які виражають не сталу характеристику предмета ( як прикметники), а
(дієприкметникового
походження)
тимчасову, обмежену в часі.
ще
сильний
зв’язок
з
власне
Про вищий ступінь абстрактності ознаки в прикметниках на -вальний свідчать іменникові утворення з цим суфіксом — назви приладів і професій людей, пор.:

1
Російсько-український фізичний словник. К., 1959.
2
Словник української мови, т. 1-3. К., Наук. думка, 1970—1973.

========1========

бомбардувальник, зварювальник, змішувальник, ізолювальник, монтувальник, нагрівальник, реєструвальник, трамбувальник, цементувальник.
Отже, коли йдеться про надання переваги одному з означень, що входять до складу словосполучень-термінів (апарат друкуючий чи друкувальний), треба зважати на те, який відтінок при характеристиці предмета бажано підкреслити, а саме: апарат друкуючий — який друкує чи апарат друкувальний — яким друкують). Це семантичне розрізнення означень слід розцінювати не як правило без винятків, а як тенденцію, що намітилася в сучасній українській термінології.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space