ПОТОКОВИЙ — ПОТОЧНИЙ

Подібність звучання слів потоковий і поточний іноді створює труднощі у практиці їх слововживання. Оскільки ці слова аж ніяк не синонімічні, тим більш — контекстуально не взаємозамінні, їх сплутування призводить до порушень чинної літературної норми, інакше кажучи — до помилок. Вони можуть бути зумовлені або « нав’язуванням» цим прикметникам неправильної, нетипової для них сполучуваності, або ж примітивним калькуванням російськомовних штампів.
Відіменниковий прикметник потоковий в одинадцятитомному Словнику української мови подано з двома відтінками одного-єдиного значення: ‘Який здійснюється безперервним потоком ( про метод виробництва); конвеєрний. // Який застосовує такий метод’ (СУМ. — Т. VII. — С. 414). І наведене тлумачення, і супровідна до нього ремарка спец. свідчать про те, що ця одиниця — не загальновживана, сфера її використання й коло сполучуваності — досить обмежені. Так, потоковим / потоковою можна назвати збирання урожаю, метод виробництва, заводську дільницю, виробничу лінію, технологію тощо. Впадає в око, що в цьому ряді всі означувані номінації належать до сфери промисловості чи сільського господарства, пов’язані з виробництвом, продукуванням, опрацюванням чого-небудь. Така «тематична обмеженість» ще виразніше прочитується в ширших контекстах уживання слова потоковий: Завдяки потоковому збиранню незернової частини врожаю відпала потреба в дообладнані комбайнів (з журн.); Потокові технології істотно оптимізують процес виробництва: він функціонує як єдине ціле, безперервний потік (з газ.).
Тим, хто працює в складальних цехах, добре відоме стійке словосполучення потокова лінія — ‘сукупність машинних механізмів, робочих місць або об’єктів виробництва, розташованих відповідно до технологічного процесу’ (СУМ. — Т. VII. — С. 414). Про дієвість застосування таких ліній та способу виробництва загалом свідчить і досить активне функціонування прикметника потоковий як першої частини складних означень на зразок: потоково-автоматизований, потоково-безперервний, потоково-конвеєрний, потоково- розчленований, потоково-серійний, потоково-швидкісний і т. ін.
Прикметник поточний на сучасному етапі розвитку української літературної мови має два значення: ‘1. Який є, існує, відбувається, має місце тепер, у цей час. // Пов’язаний з сучасним моментом. 2. Який відбувається, здійснюється щодня ( про справи, роботу); повсякденний’ (СУМ. — Т. VII. — С. 419). Наявність двох значеннєвих варіантів створює можливість додаткових помилок, яких, однак, при бажанні можна легко уникнути.
Передусім варто запам’ятати, що російський офіційно-діловий штамп текущий год / квартал / месяц не обов’язково по-українському має звучати поточний рік / квартал / місяць. Якщо цього не вимагає стиль спілкування ( наприклад, офіційно-діловий), ми можемо висловитися легко і природно: цей рік / квартал / місяць. Інша річ, якщо мовна ситуація лежить у площині фахової комунікації ( наукової, технічної, офіційно-ділової), в рамках якої прикметник поточний уже має відтінок термінологічності, а сполуки з ним узвичаїлися як стійкі. До таких, наприклад, належить частотний для економічної, фінансово-кредитної та банківської мови вислів поточний рахунок (‘рахунок вкладника банку або ощадкаси, з якого вкладник може одержувати свої гроші, якщо є потреба, і поповнювати його додатковими внесками’ — СУМ. — Т. VII. — С. 419). Пор.: Клієнтам надсилається баланс банку, в якому показаний поточний рахунок клієнта на певну дату (з навч. літ.); Банківська операція перенесення суми з поточного рахунку однієї особи на рахунок іншої має фахову назву віремент (з журн.).
Прикметник поточний не може заступатися синонімами і в складі словосполуки поточна вартість — у фаховій економічній мові вона теж термінологізувалася: Норма дисконтування — відсоткова ставка, яка використовується в розрахунках поточної вартості при дисконтуванні потоку майбутніх грошових надходжень ( з наук. літ.).
Цілий ряд сталих ( однак не термінологічних) висловів маємо і в інших сферах вжитку прикметника поточний. Так, для мови документів, офіційних повідомлень, зведень тощо звичними є кліше поточна ухвала, поточна документація, поточне листування, поточний момент, поточні події, поточні потреби, поточна критика, поточні питання. Пор.: Якщо поточні ухвали суперечать декларованій стратегії, то вони фактично віддаляють задекларовані в програмах цілі. У художні тексти такі вислови інкрустуються для виразнішої мовної характеристики персонажів: — Ми зібрали вас .. для обговорення деяких поточних моментів (О. Довженко).
Стійку сполучуваність прикметника поточний з певним колом іменників демонструє також мова виробничої сфери. Так, на виробництві говорять про поточний ремонт («усунення дрібних несправностей з метою запобігти великим поломкам» — СУМ. — Т. VII. — С. 419), поточні показники / плани / затрати, поточне споживання / забезпечення / навчання, поточний аналіз / інструктаж. Пор.: Ангар — це приміщення, де стоять літаки і проводиться їх поточний ремонт ( з навч. літ.); У багатьох цехових лабораторіях на металургійних і хімічних заводах виконуються поточні аналізи (з газ.).
Як носій значення ‘ повсякденний, який відбувається, здійснюється щодня’, лексема поточний синонімізується зі словами щоденний, повсякденний, поденний, будній, буденний, життєвий тощо (Словник синонімів української мови. — Т. ІІ. — С. 932). Їхню смислову рівність можемо показати на прикладі трансформації словосполуки поточна робота в авторських текстах В. Підмогильного та В. Собка: На вечір .. йому [Славенкові] залишалась за розкладом дрібна поточна робота — проглядати журнал і листуватись; Марія Іванівна натиснула кнопку, з’явилася секретарка, почалася звичайна поточна робота. Заміна прикметника поточний на повсякденний, буденний не призвела б ні до семантичного, ні до експресивного збіднення вислову.
Галина Сюта

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space