СВІТЛАНА ЄРМОЛЕНКО

ЗА ОДИН РАЗ І НЕ РОЗКАЖЕШ ПРО РАЗ!

Слово раз — багатозначне. Тлумачення його в Словнику української мови займає понад сторінку. Мовознавці-лексикографи бачать у цьому слові властивості іменника і числівника, прислівника і сполучника. Саме так поводить себе раз у різних контекстах.
Укладачі словників не вагаючись ставлять біля іменника раз закінчення родового відмінка однини -у — разу. Бо ж хіба не чуємо щоразу — одного разу, кожного разу, цього разу, останнього разу, з першого разу і под.? І ні в кого не виникає сумніву, що раз у родовому відмінку має закінчення -у. Але з наведених висловів видно, що раз тут — не звичайний іменник, який відмінюється за всіма відмінками і в якого всі відмінкові форми активні, як, скажімо, ліс, лісу, ліс, лісом, у лісі. Родовий відмінок разу, поєднуючись з іншими словами, ніби « застигає» у цій формі, утворюючи вислови з прислівниковим, обставинним значенням.
Один раз, або просто раз, кажемо про однократну дію: Він був один раз у цьому великому місті. Коли немає кількісної характеристики дії, тобто числівника один, біля слова раз з’являються « підсилювальні» характеристики, напр.: Він був тільки раз у цьому великому місті; Хто хоч раз був у цьому великому місті, не забуде про це. Або: Одного разу достатньо, щоб закохатися в це місто.
В усіх наведених висловлюваннях йдеться про кількісну характеристику дії — про одну подорож, про одноразове відвідання міста. Вислів одного разу достатньо, де раз — іменник у родовому відмінку, відрізняється від прислівникового нерозкладного сполучення одного разу, де слово раз тільки за формою іменник, а за функцією — частина усталеного прислівникового звороту. Одного разу ( тобто ‘ якось’, ‘колись’) ми відвідали велике місто.
Ось так, залежно від поєднання з іншими словами і від змісту, який треба передати, слово раз міняє роль іменника на роль прислівника або неозначеного займенника чи займенникового прислівника. Яких тільки значень і відтінків значень не передають усталені вислови із словом раз! Порівняймо: в один раз — ‘відразу, раптово’, раз по раз, раз у раз — ‘регулярно, систематично’, ‘повторюючись’, не раз і не два — ‘ багато разів’, раз-другий — ‘кілька разів’.
Залежно від семантики дієслова і змісту всього речення той самий усталений вислів має різні значення. Наприклад: за одним разом у контексті « За одним разом вилив усю воду» має значення ‘ зразу, одним махом, не передихаючи’; в іншому контексті « За одним разом дерево не звалиться» той самий вислів означає ‘ від одного удару, натиску’, або ‘ раптово’.
Уживання слова раз у реченнях, де є кількісна характеристика дії, дає змогу по-різному відтінювати зміст, пор.: Брав по три в’язки дров за раз; За кожним разом брав три в’язки дров.
Раз поєднується із займенниками, прикметниками, утворюючи паралельні усталені вислови на зразок: кожний раз — кожного разу, в інший раз — іншим разом, на цей раз — цього разу.
У сталих сполуках із словом раз нейтралізується, зникає кількісна характеристики дії, зокрема, її одно- чи багатократність, напр., вислів у кожному разі означає ‘ за будь-яких обставин’; кожного разу — ‘ постійно’, ‘за будь-якої нагоди’; ні в якому разі — ‘ за жодних обставин’; раз і назавжди — ‘ на весь час’; іншим разом — ‘якось, колись’. Поєднуючись з різними прийменниками, стала сполука із словом раз набуває іншого значення: від обставинного ( прислівникового) значення, пов’язаного з кількісною характеристикою дії (Кожного разу повертаюся з бібліотеки цією дорогою) до інших обставинних значень ( За кожним разом доводиться міняти автомобільні шини; Для кожного разу існує своя система перевірки), у яких названий вислів передає узагальнене значення, властиве займенниковому прислівнику, зміст якого пов’язаний з попередньою інформацією і розкривається лише в контексті.
Від перелічених прислівникових значень сталих сполук зі словом раз відрізняється зворот у кожному разі, який використовується як вставне словосполучення, що має значення ‘ до речі’ або ‘ власне’, яким приєднується нова інформація, оцінка, що її висловлює мовець.
Словник не може охопити широких можливостей слова раз у його відтворенні емоційно- експресивного змісту висловів на зразок ні в якому разі, ні разу, хоч раз, сто раз (разів). У розмовній мові часто вживаються звороти із словом раз, що мають підсилювальне значення і виражають позитивні або негативні емоції, тобто захоплення, надмір емоцій, або обурення, зневагу тощо, пор.: Озвися ти хоч раз до мене; Сто раз твоя допомога мені не потрібна; Сім раз негарна та дівка.
Так, сталими сполуками зі словом раз і кількісними оцінними характеристиками регулює мова різноманітний спектр вираження людських емоцій. Виступають ці звороти в ролі обставинних членів речення, тобто виконують функцію прислівника. А що слово раз у них вживається у якійсь одній усталеній формі, яка збігається з відмінковою формою іменника другої відміни чоловічого роду ( раз — разу), то й потрапляє це слово до словника як іменник.
Цілком слушно зареєстровано в словнику прислівник раз зі значенням ‘ якось, якогось дня, колись’, причому в мовній практиці розрізняються за змістом висловлювання, в яких ідеться про значення раз — ‘ якось’ і раз — ‘ колись’. Напр.: Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрігся в саночки і поїхав по ялинку ( О. Олесь); Раз у вишневому садочку Лежав Осел у холодочку ( Л. Глібов). У першому реченні раз означає ‘ якось’, тобто йдеться про пригоду, випадок; у другому реченні на перший план виступає значення ‘ колись’: це епічна розповідь про те, що було.
Словник також фіксує властивий розмовній мові сполучник раз: Раз прийшли в поле, треба за роботу братися.
Незвична природа слова раз спричинилася до виділення в словнику ще одного його значення як іменника: «Уживається при лічбі в значенні кількісного числівника один» (Словник української мови. — Т. 8. — С. 439). Справді, коли рахуємо раз, два, три … десять, то слово раз у цьому ряду виступає особливим лічильним іменником, як мільйон, мільярд. І хоч словник супроводжує його ремаркою невідмінюване, на практиці раз у раз виникають труднощі з вибором закінчення для цього слова, яке вживається в назвах чисел, виражених десятковим дробом. Як правило, це синтаксичні конструкції, змістом яких є відповіді на питання: У скільки разів збільшилася ( зросла), або зменшилася кількість чого- небудь? Наприклад:
Кількість … збільшилася / зменшилася в 2 (3, 4) ( два ( три, чотири)) рази;
Кількість … збільшилася / зменшилася в 5 ( п’ять) разів;
Кількість … збільшилася / зменшилася в 0,6 ( нуль цілих і шість десятих) раза;
Кількість … збільшилася / зменшилася в 0,3 ( нуль цілих і три десяті) раза;
Кількість … збільшилася / зменшилася в 12,4 ( дванадцять цілих і чотири десяті) раза.
Отже, лічильний іменник раз має закінчення -а в родовому відмінку однини, якщо йдеться про вимір у десяткових дробах. Якщо називається ціле число, тобто вживається кількісний числівник, іменник раз стоїть у формі називного або родового відмінка множини: ~ у два рази, ~ у п’ять разів.
Як поводить себе іменник чоловічого роду раз зі словом півтора? Він, очевидно, має вживатися у формі родового відмінка із закінченням -а, подібно до іменників, що називають кількість. Пор.: півтора раза — півтора десятка; півтора мільйона; півтора мільярда.
На відміну від перелічених словосполучень, що називають кількість, вислів півтора раза має обмежене щодо синтаксичних зв’язків функціонування: він найчастіше називає кількість при дієсловах збільшуватися, зростати, зменшуватися і вживається з прийменником у (в).
Отже, слово раз у значенні кількісного числівника у названих вище конструкціях не можна назвати невідмінюваним: воно набуває форми родового відмінка однини, називного і родового відмінка множини, реалізуючись у цьому значенні як слово з неповною парадигмою.
Як одиниця виміру слово раз у поєднанні з дробовими числівниками поводить себе подібно до інших іменників, які вживаються з частиною кількісної семантики пів: півоберта, півлітра, піваркуша, півдесятка. Звернімо увагу, як поводить себе слово бік. У родовому відмінку воно має закінчення -у: боку. А поєднавшись із назвою виміру пів, цей іменник утворює нове слово півбока, — пригадаймо казку « Про козу-дерезу»: «Я коза-дереза, півбока луплена, за три копи куплена..». Очевидно, значення слів — одиниць вимірювання чого-небудь зумовлюють і вибір форми іменника. Відрізняються, наприклад, закінчення родового відмінка в словах піввіку і півпуда — у першому маємо закінчення -у, як в іменнику неозначеної кількості, а в другому — закінчення -а, як у назві точного кількісного виміру. Рахуємо, вимірюємо, як правило, конкретні предмети. Чи не тому й конкретна лічильна назва раз поводить себе з дробовими числівниками інакше, ніж іменник раз в його інших значеннях. Його форма раза зумовлюється й стильовими законами мови. Одержавши завдання провідміняти іменник раз, закономірно утворимо за законами української мови форму родового відмінка разу. Але в офіційно-діловому документі будемо використовувати так само закономірну форму раза в усталених зворотах з дробовими числівниками на зразок: у 9,6 раза, у 2,3 раза і под.
ЗБІЛЬШИТИ В 7,5 РАЗУ ЧИ РАЗА
Останнім часом часто сперечаються, яку форму — разу чи раза — треба вживати з дробовими числівниками на позначення десяткових дробів. Суперечки цілком зрозумілі, адже орфографічні словники української мови іменник раз у формі родового відмінка однини ( як відомо, це типова іменникова форма для згаданих дробових числівників) подають лише із закінченням — у незалежно від його значення. Тобто з дробовими числівниками треба було б уживати форму разу: збільшити в 7,5 разу, зменшити в 1,6 разу. Проте українськомовні наукові праці, довідники, підручники та інші видання, автори яких послуговуються дробовими величинами, засвідчують уживання з дробовими числівниками форми раза. Її використання, очевидно, зумовлене тим, що іменники чоловічого роду II відміни з вимірювальною семантикою в родовому віденку однини мають закінчення — а, пор.: не вистачає одного метра і 3,5 метра, одного кілограма і 6,8 кілограма, одного літра і 2,7 літра. Щоб уніфікувати вживання іменників із дробовими числівниками на позначення десяткових дробів, мовознавці рекомендують поєднувати з ними форму раза. З-поміж цих іменників раз вирізняється найабстрактнішим значенням та залежністю від дробових числівників лише у формі знахідного відмінка з прийменником у ( в), пор.: збільшити обсяг виробництва у 5,6 раза; знизити собівартість продукції в 2,8 раза; валовий національний продукт зріс більш яку 7,2 раза; тепер на душу населення молока припадає в 4,7 раза менше, ніж на початку 90- хроків XX cm. Форму разу варто залишити за часовим значенням цього іменника: минулого разу, того разу. На жаль, цю корекцію ще не кодифіковано.
Катерина Городенська

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space