Г. Т. ЯЦЕНКО

РЕЗУЛЬТАТ — НАСЛІДОК

Лексичні синоніми — це слова з близьким, подібним значенням. Але змістова подібність не означає їх абсолютної тотожності. Абсолютних синонімів у мові небагато. Це, як правило, слова термінологічні, однозначні. Якщо слово має кілька значень, або навіть кілька семантичних відтінків, то знайти його змістовий замінник майже неможливо. Синонімічними бувають лише певні значення слів, а не слова з усіма їх розгалуженими семантичними відтінками.
Слова-синоніми можуть мати одне або кілька спільних значень, але порядок цих значень, розташування за частотою вживання в мовленні збігається не завжди. Стилістична вправність передбачає, що мовець при потребі знайде синонім тільки з певним значенням, визначеним контекстом.
Звернімо увагу на використання слів наслідок і результат. Наслідок — це те, що «слідує», виходить, випливає з чого-небудь. Напр.: «Ой служба, служба! Чую вже в костях її наслідки» (Франко); «Ся страшна хороба погана своїми наслідками, коли не доглянути всього як слід» (Леся Українка); «Незабаром ці веселощі призвели до сумних наслідків. Саня так захопився санчатами, що перестав готувати уроки» (Копиленко).
Слово наслідок співвідноситься із словом причина і в цьому значенні виступає як термін у філософії, логіці, математиці: «Причиною є те, що передує, а наслідком те, що постійно за ним слідує… Кожна причина є сукупністю наслідків» («Український історичний журнал»); «Наслідками називаються твердження, які становлять безпосередній висновок з аксіоми або з теореми» (А. Кисельов. Геометрія).
Саме в такому термінологічному значенні слово результат не може заступити іменник наслідок.
Що ж до попередніх прикладів, то заміна в них слова наслідок словом результат також була б не виправданою не тільки стилістично, але й семантично, бо слово результат насамперед означає остаточний, кінцевий підсумок якоїсь діяльності, заняття, розвитку і т. ін. Напр.: «Коли розглядати весь процес ( праці) з точки зору його результату — продукту, то і засоби праці і предмет праці обидва виступають як засоби виробництва» (Маркс. Капітал); «Я маю доволі часу і починаю розв’язувати довге, складне завдання — скільки кіп могли б змолотити ті ноги за день. Результат надзвичайний!» (Коцюбинський); «Брянський оцінював бій не лише за його остаточними результатами, хоч це було, звичайно, головне, а ще й за тим, як цей бій був підготовлений, проведений, як розгортався» (Гончар). Крім того, слово результат уживається як математичний термін на означення суми, яку одержують після певних математичних дій. Напр.: «Щоб помножити будь-яке число на суму кількох чисел, можна помножити це число на кожний доданок окремо і одержані результати додати» (А. Кисельов. Алгебра); «Потім друзі множать 21 на 12 і складають обидва результати» (Донченко).
Слово результат має також відтінок — показник, як, наприклад, у реченні: «Щоб вивести середню добову температуру, складають результати чотирьох спостережень і суму ділять на 4» ( Заславський. Фізична географія). Вживання його виявляє ще й додатковий відтінок, синонімічний основному значенню слова наслідок. Напр.: «Прямим результатом другої світової війни і перемоги в ній Радянського Союзу було піднесення політичної активності широких народних мас, зростання демократичних антиімперіалістичних:
сил» («Комуніст України»); «Серце часом болить і почуває втому, але це результат дороги і ненормального життя по приїзді на Капрі» (Коцюбинський).
Як правило, слово результат в такому значенні буває вжите з керуванням чого. Лексична картотека Інституту мовознавства АН УРСР засвідчує такі випадки вживання слова результат в публіцистичному, епістолярному стилі; в художньому стилі їх майже немає.
Усталилося слово результат у словосполученні прислівникового типу в результаті,яке має два значення: а) у підсумку, після всього, як наслідок. Напр.: «Коли так багато зразу збереться всяких вражень, то в результаті — хаос» (Коцюбинський); «Захист нашої команди грав відмінно, а напад — ще краще. В результаті — 4:0» (О. Макаров. «Воротар»); б) внаслідок чого, завдяки чому: «В результаті підвищення авторитету України на міжнародній арені, розширення і зміцнення її інтернаціональних зв’язків зріс у світі інтерес до української культури» («Комуніст України»); «В результаті таких прикрашень у всіх хатах і дворах аж варилося. Там підправлявся тин, там підмазувався припічок, підкрашувались ворота, квітчалася стріха зеленим гіллям» (Хоткевич).
Отже, в словосполученнях типу результат діяльності, в результаті діяльності іменник результат синонімічний слову наслідок: наслідок діяльності, результат діяльності. Їх об’єднує одне спільне значення, яке може бути виражене поняттям підсумок.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space