Ф. Я. СЕРЕДА

ЗУСТРІЧАТИСЯ ЧИ ТРАПЛЯТИСЯ?

Іноді серед учителів-філологів виникають суперечки щодо вживання слів траплятися і зустрічатися. Наприклад, як правильно: зустрічаються іменники, слова, префікси, помилки і т. ін. чи трапляються іменники, слова, префікси, помилки і тощо?
Одні вважають, що зустрічатися можуть тільки люди, а не слова або літери. На думку інших, зустрічатися можуть не лише люди, а й слова, букви, помилки тощо. Щоб з’ясувати це питання, звернемося до походження й значення цих слів, розглянемо, як вони вживаються у творах художньої літератури та наукових працях.
Слова зустрічатися ( стрічатися), траплятися (діал. трафлятися) в українській мові побутують здавна. У певних значеннях вони синонімічні. Одним з відповідників до слова зустрічатися в російській мові є встречаться. Це дієслово зворотно-середнього ( взаємно- зворотного) стану із вставним звуком [ т] утворилося префіксально-постфіксальним способом на базі зниклого сърhтати «зустрічати, виходити назустріч», відомого в давньоруській мові. У свою чергу, сърhтати — суфіксально-префіксальне похідне від зниклого рhтъ «зустріч».
Багатозначне траплятися українською мовою порівняно давно засвоєно з польської — trafiać si ę, в якій воно запозичене з німецької — sich treffen. Білоруська мова також засвоїла це слово — трапляцца. У літературних укр. траплятися і білор. трапляцца відображене явище субституції — заміна звука [ ф] на [ п], а діал. укр. трафлятися не має такої заміни: І якого тільки дива Між людьми я наглядівсь! Правда, і добро трафлялось, Та сліз, горя, кривди більш ( І. Франко).
У Словнику української мови траплятися відображене в чотирьох основних значеннях: 1) «відбуватися, діятися, ставатися»: Так отак-то Трапляється в світі ( Т. Шевченко); В житті людини можуть траплятися такі випадки, що без болю їх згадувати не можна (Г. Тютюнник). Відтінки цього значення: «бувати, бути ( не раз, іноді)»: Останніми днями я менше» буваю на людях; хоч трапляються вечори, коли Олексій Максимович читає свої нові речі — і тоді я знову у товаристві ( М. Коцюбинський); «випадати, видаватися»: Яка нам пригода трапилась (Панас Мирний); Він аж тремтів увесь, коли траплявся такий небезпечний випадок ( О. Гончар); 2) «випадково виявлятися, бути; зустрічатися, попадатися»: У таких холопських тостах трапляється якась наївна поезія ( Леся Українка); Тепер за селом їм раз у раз траплялися назустріч румуни ( О. Гончар); 3) тільки док. «несподівано з’явитися, прийти»: Тут самим нічого їсти, а .. трапиться гість, тоді чим хоч приймай ( М. Коцюбинський); Хто трапився б у цю годину, міг зайти й сісти до вогнища (С. Скляренко); 4) безос. перев. з інфін. «мати нагоду, можливість; доводитися, приходитися (у 6 знач.)»: Ніде мені не траплялось бачить такої ясної зеленої трави.., як у Карпатах (І. Нечуй-Левицький).
Слово зустрічатися у Словнику української мови відображено у двох основних значеннях: 1) з ким, кому і без додатка «зближатися, сходитися один з одним, рухаючись навпроти»: По вулиці йшли школярі… Як зустрічалися [з Давидом], зминали і, спинившися, задирали голови ( А. Головко); 2) зким «сходитися разом, бачитися де-небудь»: Начальник.. звернувся до дядька: — Вам ніде не доводилось зустрічатися з цим чоловіком? (М. Стельмах).
Крім того, обидва значення мають ряд відтінків « зближаючись, торкатися»: У потиску зустрілись дружні руки ( М. Рильський); «траплятися на чиєму-небудь шляху, десь, у якомусь місці»: В глибині парку зустрічаються художні групи звичайних ялинок ( Рад. Укр.); «стикатися з ким-, чим-небудь у житті, в роботі» (близьке до значення слова траплятися): Як лютить її всяка безладь, що так часто зустрічається (О. Гончар). У переносному значенні в сполученні з словами труднощі, перешкоди і т. ін. — «зазнавати чого-небудь, відчувати щось»: У горах Брянський, як командир, зустрівся з новими труднощами (О. Гончар), а також « виявляти при читанні, в результаті дослідження і т. ін.»: Наш інтелігентний читач.. бажав би зустрітись в творах красного письменства нашого з обробкою тем філософічних, соціальних ( М. Коцюбинський).
У творах художньої літератури ( де використовується і розмовна мова) слово траплятися є синонімічним до случатися (розм.), бувати, видаватися, прийти і вступає в смислові зв’язки переважно з такими абстрактними поняттями, як випадок, пригода, нещастя, те, таке, хтось, щось і под. Якщо траплятися синонімічне до зустрічатися, попадатися, виявлятися, то воно вступає в смислові зв’язки і з такими конкретними поняттями, як людина, тварина, птахи, зерно, і з абстрактними типу поезія.
Слово зустрічатися, синонімічне до слів траплятися, стикатися, пов’язується за смислом зі словами, що означають конкретні поняття (людина, тварина, рослина) і абстрактні (диво, безладь).
Щодо вживання слів траплятися і зустрічатися в науковому стилі, то аналіз, зокрема мовознавчих праць1, показує, що у відповідних текстах можуть зустрічатися і траплятися частини мови, форми слів, словосполучення тощо. Таким чином, аналізований матеріал свідчить, що синонімічні дієслова траплятися / зустрічатися функціонують не тільки в розмовному стилі і стилі художньої літератури, а й у науковому, причому в науковому стилі слово зустрічатися в значенні траплятися вживається частіше. Отже, іменники, слова, префікси, помилки і т. ін. можуть і траплятися, і зустрічатися.
1
Історія української мови : Морфологія. — К., 1978; Історична граматика української мови. — К., 1980; Дідківська Л. П., Родніна Л. О. Словотвір, синонімія, стилістика. — К., 1982.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space