О. К. БЕЗПОЯСКО

СУПЕРМОДНИЙ — УЛЬТРАМОДНИЙ

Часто, дивлячись на юнака чи дівчину, в одязі яких занадто чітко і виразно підкреслено елементи моди, ми говоримо: ультрамодний. Поряд з цим словом в усному мовленні побутує ще одне — супермодний з тим самим значенням: одягнений дуже модно.
Названі лексеми супермодний і ультрамодний виступають у цьому випадку дублетами: маючи однакове значення, вони паралельно вживаються переважно в розмовно- побутовому стилі. Дублетність інтернаціональних префіксів — явище в мові досить поширене, причому одні з них уживаються в різних стилях мови, а інші мають обмежене коло використання. Так, дублетність інтернаціональних префіксів архі-, супер-, ультра-, анти-, контр- є своєрідним покажчиком деяких мовних явищ. Саме завдяки цій дублетності фіксується точка перетину словотвірних значень запозичених інтернаціональних морфем, що вказує на динаміку сучасного префіксального словотвору.
Зближення і перехрещування значень відбувається у запозичених морфемах, об’єднаних загальним значенням, властивим усій групі префіксів. Префікси анти- і контр-, маючи загальне значення протилежності чи ворожості, розрізняються окремими семантичними відтінками і утворюють кілька продуктивних словотвірних типів.
Висока словотворча активність цих інтернаціональних морфем сприяє появі новотворів з цими афіксами не лише в мові науково-технічної літератури, як було досі, а й у мові суспільно-політичної літератури. Розширення сфери функціонування передбачає відповідні зміни в характері твірних основ: збільшення кола сполучуваних основ, що різняться між собою семантичними нюансами. Практично це виявляється в тому, що твірні основи, які раніше вказували здебільшого на конкретний предмет, явище тощо, тепер у багатьох випадках мають абстрактне значення: антимистецтво, контрпропаганда, контркультура.
Іноді різні префікси приєднуються до тих самих основ, у результаті чого виникають слова з інтернаціональними префіксами-дублетами, напр.: «Під контркультурою нерідко розуміють певну спільність людей, які свідомо відмовилися від системи культурних цінностей суспільства і намагаються замінити цю систему.. анти- або контрцінностями» (Філософська думка); «Масовій культурі сучасного Заходу.. намагаються сьогодні протиставити так звану «антикультуру» (Рад. літературознавство); «В. І. Ленін був за рішучу критику.. лібералів, за викриття їх антиреволюційності» (Історія КПРС); «Від крайньої революційності до крайньої контрреволюційності — ось амплітуда молодих бунтарів» (Всесвіт).
Таке саме трапляється і в словотвірних типах з префіксами на позначення надмірності, інтенсивності чого-небудь (архі-, супер-, ультра-), коли вони сполучаються з основами різноманітної семантики. Ці форманти мають синонімічні значення. Чим ближчі основи, тим більше вірогідності в постійності синонімічних відношень між цими морфемами.
Найчастіше бувають тотожними і взаємозамінними префікси супер- і ультра-, пор.: супермодернізм — ультрамодернізм. Одне суспільне явище — модернізм у його крайніх проявах — названо двома словами, що різняться лише афіксальними елементами. Подібно до цього можна замінити суперекстремізм на ультраекстремізм, суперлаконізм на ультралаконізм, суперекзистенціаліст на ультраекзистенціаліст, суперкороткий на ультракороткий, супермода на ультрамода. Такі лексеми з інтернаціональними префіксами-дублетами характерні для суспільно-політичної термінології, а також розмовно- побутового стилю. У більшості випадків вони оказіональні, не фіксуються словниками і з часом виходять з ужитку.
Дублетні інтернаціональні префікси подекуди використовуються в науково-технічній термінології, пор. суперцентрифуга — ультрацентрифуга, суперфільтр — ультрафільтр. Префікс архі- виражає ознаку посиленої дії, а його значення часто наближається до значення префікса най-. Слова на позначення нових понять з цим префіксом утворюються рідко, оскільки йому властива формотворча функція. Коли префікс архі- входить в один синонімічний ряд з префіксами супер- і ультра-, останні також набувають формотворчого відтінку, пор.: ультрасучасний і архісучасний. Значення кожного інтернаціонального афікса в таких випадках допомагає визначити контекст, пор.: «На цьому ідейному ґрунті виникають десятки фільмів з архіреволюційними гаслами» (Вітчизна); «Тому-то позиції прибічників контркультури і хитаються в межах від абстрактного гуманізму до ультрареволюційності» (Філософська думка); «Лівий ревізіонізм, протиставляючи нібито « нереволюційному» марксизму-ленінізму свої суперреволюційні теорії, по суті змикається з правим ревізіонізмом» (Філософська думка).
Але частіше значення префіксів чітко розмежовані. Формант архі- може надавати основам відтінку зниженості, прихованої іронії, тобто набуває стилістичної маркованості; префікси супер- і ультра- стилістично нейтральні; супер- уживається для позначення предметів, явищ, які відрізняються від звичайних своєю величиною, розміром, якістю (супертанкер, супереліта); ультра- вказує на зміни з внутрішнього боку явища, його суті. Так, супернаціоналізм характеризується як система політичних поглядів, що пропагують наднаціональну інтеграцію. Зміна префікса викличе зміну семантики похідної основи: іменник ультранаціоналізм (при можливому існуванні такого слова) указував би на крайню форму націоналізму. Іноді такої зміни семантики не відбувається, напр.: ультраімперіалізм (переростання імперіалізму в ультраімперіалізм шляхом об’єднання національних монополій) можна замінити синонімічним суперімперіалізм, де обидва префікси тотожні значенням префікса над-.
Таким чином, дублетність префіксів залежить від значення твірної і похідної основ у контексті, від сфери функціонування тощо. Сполучення різних запозичених афіксальних морфем з однаковими твірними основами пояснюється динамікою словотвору сучасної української мови, оскільки словотвір виступає як особливо динамічна і рухлива система мови.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space