В. С. СИДОРЕЦЬ

МАТИ ВПЛИВ ЧИ ВПЛИВАТИ?

В сучасній українській мові набули поширення сполучення типу вести боротьбу, справляти вплив, завдавати поразки, де іменник виконує роль семантичного центру висловлювання. Значно рідше вживаються сполучення, в яких семантичним центром виступає прикметник, прислівник або займенник: надавати законної сили, відзиватися схвально, виявляти себе.
Складні дієслівні найменування є характерними для офіційно-ділового, наукового та публіцистичного стилю: «Британська олімпійська асоціація дала рішучу одповідь грубим спробам уряду консерваторів примусити спортсменів країни відмовитись від поїздки на Олімпіаду-80 у Москву» (Рад. Україна); «Але вони вийшли переможцями, хоч і зазнали чималих втрат» (Літ. Україна); «Під дією механічних впливів прищеплений полімер піддається механокрекінгу, перетворюючись у мономер та низькомолекулярні продукти» (Вісник АН УРСР).
Іноді складні дієслівні сполучення можна замінити одним дієсловом: займатися сортуванням — сортувати, здійснювати стикування — стикуватися, піддавати критиці — критикувати, робити трепанацію — трепанувати, справляти вплив — впливати. Проте є цілий ряд словосполучень типу вести репортаж, давати імпульс, мати попит, наводити приклад, справляти новосілля, вести діалог, нести вахту, які не піддаються подібній трансформації. Такі складні найменування з неповнозначним, десемантизованим дієсловом перебувають на межі між фразеологізмами і вільними словосполученнями, їх усталеність зумовлена існуючими в мові моделями, які передбачають у своєму складі десемантизоване дієслово та іменник в знахідному, орудному або родовому відмінку з прийменником до: робити висновок ( доповідь, зауваження), займатися бізнесом ( винахідництвом, випробуванням, математикою, музикою), вести до поліпшення ( збагачення, дестабілізації, посилення, спаду).
Цікаво, що в сучасній українській мові відсутнє дієслово, синонімічне широковживаному словосполученню брати участь (пор. з рос. принимать участие — участвовать і білор. прымаць удзел — удзельнічаць).
Названі словосполучення вживаються переважно в книжному стилі мовлення. Проте не завжди їх можна вважати синонімічними відповідним дієсловам, пор. зазнавати навали і навалюватися, давати відсіч і відсікати, набувати розмаху і розмахнутися.
Там, де дієслівний компонент у словосполученні десемантизується, виникають тісні синонімічні зв’язки між цим словосполученням і відповідним дієсловом. Складні найменування з десемантизованим компонентом в ряді випадків виражають такі способи дієслівної дії, які не можуть передати синонімічні дієслова. Паралельне функціонування в мові двох конструкцій з синонімічним значенням передбачає їх певну спеціалізацію.
Складне дієслівне найменування зв’язане з багатозначним дієсловом, з якимось одним значенням дієслова і тому семантично « розвантажує» його. Так, за Словником української мови в 11- ти томах дієслово гартуватися має кілька значень, проте сполучення проходити гарт синонімічне лише одному з них: «Серед тих, хто пройшов робітничий гарт в ВДСТ « Трудові резерви», є чимало Героїв Соціалістичної Праці» (Рад. Україна). До дієслова співати подано сім основних значень. Із них тільки перше « видавати голосом музичні звуки» — синонімічне сполученню вести пісню: «Котилась гарба, не спішили воли — полільниці пісню розлогу вели» (Літ. Україна).
Використання складних найменувань з десемантизованим компонентом обумовлене різними особливостями контексту. Наприклад, у реченні « Кожен з них брав соціалістичне зобов’язання на честь 110- ї річниці з дня народження В. І. Леніна достроково завершити особисту п’ятирічку» (Київська правда) заміна словосполучення дієсловом спричинила б зміну всієї структури висловлювання, оскільки прикметник соціалістичний не міг би виступати в поєднанні з дієсловом зобов’язатися. Отже, доцільність використання тієї чи іншої форми зумовлюється її сполучуваністю з іншими складовими частинами висловлювання.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space